Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.gok.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.

KONKURSY

......

Imprezy

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,Laurka dla Mamy”

 1. I.Organizator konkursu.

            Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim

            ul. Owocowa 10

            41-403 Chełm Śląski

 1. II.Cel i przedmiot konkursu.
 1. Rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności dzieci.
 2. Zachęcanie do wspólnego działania (rodzic – dziecko).
 3. Wdrażanie do wyrażania uczuć w formie plastycznej.
 1. III.Warunki uczestnictwa w konkursie.
 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych klas I-IV.
 2. 2.Wykonane prace należy sfotografować i zdjęcie w formie elektronicznej przesłać do dnia 30.05.2020 r. na adres mailowy lub pocztą tradycyjną na adres Gminnego Ośrodka Kultury.
 3. Prosimy dołączyć krótki opis jaką techniką została wykonana praca.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty (zał.nr1) i wysłanie skanu lub zdjęcia tego dokumentu wraz z zdjęciem wykonanej pracy na adres mailowy lub wysłanie karty wraz z pracą za pomocą poczty tradycyjnej na adres Gminnego Ośrodka Kultury.
 6. Udział w konkursie jest dobrowolny, jednakże przesłanie zgłoszenia oraz prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków niniejszego regulaminu, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne publikowanie wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 7. Jednocześnie zgłaszający się wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim.
 8. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim reprezentowany przez Dyrektora.
 9. IV.Forma prezentacji pracy konkursowej.
  1. Prace należy wykonać ręcznie.
  2. Rozmiar kartki to format A5 lub A4.
  3. Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę.
 1. V.Miejsce i termin składania prac konkursowych.
  1. Prace należy przesyłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem wiadomości KONKURS PLASTYCZNY lub za pomocą poczty tradycyjnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS PLASTYCZNY.
  2. Prace należy przesłać do dnia 30.05.2020 r. - w przypadku prac przesłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.
  3. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
  4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 2. VI.Ocena prac konkursowych.
  1. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • klasy I-II szkoły podstawowej
 • klasy III-IV szkoły podstawowej
 1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową.
 2. VII.Rozstrzygnięcie konkursu.
  1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody.
  2. Planowana data ogłoszenia wyników nastąpi 10.06.2020 r.
  3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim.
  4. Nagrody zostaną wręczone w czerwcu. O sposobie przekazania poinformujemy mailowo i telefonicznie.

 

 

 

KONKURS KULINARNY

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO
„CHEŁMSKIE PRZYSMAKI”Organizatorem konkursu jest:
    Gminny Ośrodek Kultury pod patronatem Wójta Gminy Chełm Śląski.Celem konkursu jest:
Promowanie kuchni lokalnej Gminy Chełm Śląski,
Wymiana doświadczeń i przepisów,
Budowa więzi wśród społeczności lokalnej,
Kształtowanie postaw szacunku dla tradycji regionalnych  i rodzinnych oraz uwrażliwienie na konieczność ich zachowania.Adresaci konkursu:
    Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Chełm Śląski, niezależnie od     wieku. W konkursie dopuszcza się udział w grupach do 3 osób.Zasady konkursu:Uczestnicy zgłaszają swoje przysmaki w 3 kategoriach potraw:
smalec- „nojlepsze tuste”
żurek - „nojlepszy żur”
ciasto - „nojlepszy kołocz ślonski”
Ilość kategorii, w których jeden uczestnik/grupa może wziąć udział, jest dowolna - można zgłaszać potrawy zarówno w jednej, jak i we wszystkich kategoriach.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 30.03.2020r.
Oceny potraw dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora, w liczbie 5 osób.
Każda potrawa zostanie oceniona w kategoriach:
smak
zapach
estetyka – sposób podania, wrażenie ogólne.
Do konkursu kulinarnego „Chełmskie Przysmaki” należy zgłosić się poprzez dostarczenie karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), do siedziby Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim, ul. Konarskiego 2, pok. 303, bądź do Gminnego Ośrodka Kultury
w Chełmie Śląskim, ul. Owocowa 10, w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2020r. Dopuszcza się przesłanie zgłoszenia drogą pocztową, we wskazanym terminie.
W przypadku osób niepełnoletnich, zgodę na udział w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wyrażają rodzice lub opiekunowie.
Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych potraw do sali na Organistówce w dniu 30 marca 2020r, w godzinach 10:00-11:00. Prosimy
o dostarczenie dań w ilości, co najmniej 5 porcji. Jednocześnie zachęcamy do przygotowania większej ilości smakołyków, które zostaną przekazane mieszkańcom do degustacji przez organizatora, podczas uroczystej Akademii, z okazji 25-lecia Samorządności Gminy.
Organizator konkursu zapewni dostęp do zaplecza kuchennego Organistówki,
w celu ewentualnego podgrzania żuru.
Uczestnicy przygotowują konkursowe potrawy na własny koszt oraz zapewniają naczynia do wydania dań komisji konkursowej.
Konkurs zostanie przeprowadzony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 3 uczestników danej kategorii.Postanowienia dotyczące licencji
Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania i późniejszego wykorzystania materiałów z prezentacjami konkursowymi na stronie internetowej Gminy Chełm Śląski, Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim oraz w mediach społecznościowych.    Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody  
Ocena dań konkursowych będzie należeć do komisji powołanej przez organizatora.
Laureaci konkursu zostaną uhonorowani przez organizatora nagrodami.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Akademii
z okazji 25-lecia Samorządności Gminy Chełm Śląski, w dniu 30 marca 2020r,
w salce na Organistówce.
    Postanowienia końcowe:
Uczestnik konkursu z chwilą dostarczenia zgłoszenia, oświadcza, że akceptuje niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz
w przypadku wygranej, na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów konkursu
w Internecie oraz w informacjach prasowych.
Ogłoszenie o konkursie wraz z niniejszym regulaminem oraz kartą zgłoszenia są dostępne
 na stronie internetowej organizatora.
Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu, bądź zmiany
w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.
Kontakt:
    Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 032 225 80 29 wew. 31,
w godzinach pracy Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim – p. Gabriela Penczek, p. Monika Kukla.Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu kulinarnego.

 

KARTA UCZESTNIKA

Informacje o uczestniku konkursu:
Imię i nazwisko:.................................................................................…………………………....... Adres:.................................................................................................…………………………...…
Data urodzenia: .................................................................................…………………………...…
Telefon kontaktowy lub e-mail: ........................................................…………………...............…
Potrawa w kategorii :.........................................…………………................……………………...

Oświadczenia:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych, w tym upublicznianie mojego wizerunku (zdjęć) oraz wykorzystywanie danych osobowychw zakresie niezbędnym do działań informacyjnych i promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim na jego terenie i poza nim, a także w Internecie.

Oświadczam, że potrawa zgłoszona do konkursu została wykonana przeze mnie własnoręcznie.……………………………………………….

Data i podpis uczestnika konkursu Niniejszym jako rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu, który nie ukończył 18 roku życia, wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie kulinarnym pt „Chełmskie Przysmaki”*

………………………………………………………….
 Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego  
*Nie dotyczy dorosłych uczestników konkursu

 
 

 

 

 

 

 

W 2020 r. Gmina Chełm Śląski obchodzi 25-lecie odrodzonej samorządności.

W ramach obchodów tego jubileuszu Gminny Ośrodek Kultury

pod patronatem Wójta Gminy Chełm Śląski

organizuje konkurs o tematyce dokumentalno – fotograficznej,

przedstawiający gminę sprzed lat

pt. „Chełm Śląski – Gmina wielkich przemian”

Celem konkursu jest:

 1. Promocja Gminy Chełm Śląski, pobudzanie i rozwój inwencji twórczej uczestników, wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz popularyzacja fotografii.

 2. Zebranie historycznych dokumentów fotograficznych w 2 kategoriach:

  a) z ostatniego 25-lecia Gminy,

  b) najstarsze fotografie Gminy;

 3. Zachęcenie mieszkańców do odszukania w prywatnych zasobach ciekawych fotografii.

 4. Ocalenie od zapomnienia osób i wydarzeń z przeszłości.

 5. Kształtowanie postaw szacunku dla tradycji regionalnych i rodzinnych oraz uwrażliwienie na konieczność ich zachowania.

 6. Kształtowanie postaw patriotyzmu i odpowiedzialności za małą ojczyznę wśród lokalnej społeczności.

 7. Wypracowanie umiejętności zespołowej realizacji projektu wśród uczniów.

Adresaci konkursu:

 • Oddziały klasowe szkół podstawowych z terenu gminy Chełm Śląski;

 • Oddziały Gminnego Przedszkola nr 1 w Chełmie Śląskim;

 • Dorośli mieszkańcy Chełmu Śląskiego.

Zasady konkursu:

 1. Zebranie historycznych fotografii (dowolne wymiary) w 2 kategoriach:

  a) z ostatniego 25-lecia Gminy;

  b) najstarsze fotografie Gminy.

 2. Dopuszcza się również zgłoszenie do konkursu skanów zdjęć, w formacie nie mniejszym niż A5 na papierze fotograficznym.

 3. Uczniowie dostarczają wychowawcy klasy fotografie/skany do konkursu oraz zgodę rodziców na udział w konkursie i wykorzystanie fotografii do celów promocyjnych gminy 
  oraz umieszczenie ich skanu na wystawie (załącznik nr 1 i nr 2).

 4. Dyrektor Szkoły Podstawowej określa termin etapu szkolnego, w czasie którego jury powołane przez Dyrektora Szkoły wybierze maksymalnie 20 fotografii/skanów z każdej klasy.

 5. Wybrane fotografie wychowawca klasy wkłada do koperty zbiorczej wraz z zestawieniem (załącznik nr 3) i dostarcza dyrekcji szkoły.

 6. Dyrektor szkoły podstawowej i przedszkola przekazuje koperty wszystkich oddziałów dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury do dnia 10.02.2020 r.

 7. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury organizuje pracę jury, które dokonuje wyboru najbardziej wartościowych historycznie fotografii.

 8. Wybrane fotografie są skanowane do celów promocyjnych Gminy oraz do organizacji okolicznościowej wystawy.

 9. Wszystkie oryginalne fotografie dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pakuje do kopert,
  w których zostały dostarczone i przekazuje dyrektorom szkoły podstawowej oraz przedszkola.

 10. Dyrektor szkoły i przedszkola przekazuje fotografie wychowawcom klas, a wychowawcy zwracają je uczniom za potwierdzeniem.

 11. Dorośli mieszkańcy Chełmu Śląskiego dostarczają fotografie w kopercie wraz 
  z załącznikami
  nr 1 i nr 2 Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury indywidualnie do dnia 10.02.2020 r.

 12. Wszystkie przekazane przez dorosłych uczestników fotografie zostaną im zwrócone
   w terminie do
  30.03.2020 r. za potwierdzeniem odbioru.

Postanowienia dotyczące licencji

 1. Uczestnicy konkursu upoważniają organizatora, na zasadzie niewyłączności (licencji),
   do nieodpłatnego korzystania i rozporządzania zgłoszonymi do konkursu reprodukcjami fotografii, w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo.

 2. Przystąpienie do konkursu oznacza udzielenie organizatorowi przez uczestnika konkursu zgody na bezterminową prezentację fotografii na stronie internetowej Gminy Chełm Śląski, Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim oraz w mediach społecznościowych
   (na Facebooku).

 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo swobodnego dysponowania dorobkiem konkursu,
   np. wydruku powiększeń i obróbki do celów promocyjnych, zorganizowania wystawy, stworzenia foto
  kastu, przygotowania publikacji.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1.Ocena nadesłanych prac będzie należeć do jury powołanego przez organizatora.

2. Nagrody zostaną przyznane tym uczestnikom/klasom/oddziałom przedszkolnym, których zgłoszone fotografie najlepiej oddadzą temat konkursu i jednocześnie będą reprezentować najwyższą wartość historyczną,socjologiczną i artystyczną.

3. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani przez organizatora nagrodami.

Nagrody:

 • I miejsce – klasa/oddział przedszkolny – jednodniowa wycieczka autokarowa

  wartość do 100 zł na osobę; dorośli – bon towarowy o wartości 200 zł do realizacji w salonie Empik.

 • II miejsce – klasa/oddział przedszkolny – dofinansowanie do jednodniowej wycieczki autokarowej, lub innej atrakcji dla kasy/oddziału przedszkolnego o wartość do 50,00 zł na osobę; dorośli – bon towarowy o wartości 150 zł do realizacji w salonie Empik.

 • III miejsce- klasa/oddział przedszkolny – dofinansowanie do jednodniowej wycieczki autokarowej lub atrakcji dla kasy / oddziału przedszkolnego o – wartość do 25 zł na osobę; dorośli – bon towarowy o wartości 100 zł do realizacji w salonie Empik.

4.Termin ogłoszenia wyników konkursu zostanie podany na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim, na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełm Śląski oraz w mediach społecznościowych (Facebook).

5.Nagrody zostaną wręczone podczas Akademii będącej elementem obchodów jubileuszu
 
25-lecia odrodzonej samorządności Gminy Chełm Śląski.

6. Najciekawsze fotografie zostaną zaprezentowane szerokiemu gronu odbiorców 
w formie wystawy.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac na konkurs oświadcza, że akceptuje niniejszy regulamin, jest autorem nadesłanej pracy, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz w przypadku wygranej,
   na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów konkursu w Internecie 
  oraz w informacjach prasowych.

 2. Ogłoszenie o konkursie wraz z niniejszym regulaminem oraz kartą zgłoszenia są dostępne
   na stronie internetowej organizatora.

 3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu, bądź zmiany
   w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.


Załącznik nr 1

do Regulamin konkursu fotograficznego

KARTA UCZESTNIKA

Informacje o uczestniku konkursu:

Imię i nazwisko:.................................................................................…………………………....... Adres:.................................................................................................…………………………...…

Data urodzenia: .................................................................................…………………………...…

Telefon kontaktowy lub e-mail: ........................................................…………………...............…

Ilość zgłoszonych do konkursu fotografii:.........................................…………………................…

Autor zdjęcia (jeśli jest znany):.........................................................…………………….............…

Miejsce i data powstania fotografii:...................................................…………………….............…

Oświadczenia:

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść. Upoważniam organizatora (udzielam licencji) na zasadzie niewyłączności, do nieodpłatnego korzystania 
i rozporządzania zgłoszonym do konkursu fotografiami w sposób nieograniczony terytorialnie 
i czasowo.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym upublicznianie mojego wizerunku (zdjęć) oraz wykorzystywanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do działań informacyjnych i promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim na jego terenie i poza nim, a także w Internecie.

……………………………………………….

Data i podpis uczestnika konkursu

Niniejszym jako rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu, który nie ukończył 18 roku życia wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie fotograficznym pt „Chełm Śląski- Gmina wielkich przemian” *

………………………………………………………….

Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

*Nie dotyczy dorosłych uczestników konkursu

Załącznik nr 2

do Regulamin konkursu fotograficznego

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Konkurs fotografii

1. Imię ……………………………………………….…………………………..........…

2. Nazwisko ………………………………………………………………………...…...

3. Szkoła ……...………………………………………………………………………….

4. Klasa/Oddział przedszkolny …………………………………………………………..

3. Nr dowodu osobistego (osoby dorosłe )…………………………………………………………………

4. Nr telefonu ……………………………………………………………………...........

5. Adres ………………………………………………………………………….........…

6. Adres e-mail …………………………………………………………………..…...…

l.p. Opis fotografii (informacja o tym, co przedstawia zdjęcie
i ewentualnie krótkie streszczenie związanej z nim historii)

Rodzaj zdjęcia

odbitka / plik

1    
2    
3    
4    
5    

Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich :

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za materiały i zawarte do nich informacje, które zostały złożone
do konkursu pn. „
Chełm Śląski – Gmina wielkich przemian„ organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury pod patronatem Wójta Gminy Chełm Śląski. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu Konkursu, który rozumiemi w pełni akceptuję.

Data ...................................… Podpis …………………………

Załącznik nr 3

do Regulamin konkursu fotograficznego

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Konkurs fotografii

1. Imię nazwisko wychowawcy …….………………………………………………...…

2. Szkoła ……...………………………………………………………………………….

3. Klasa/Oddział przedszkolny…………………………………………………………...

4. Nr telefonu……………………………………………………………………........…..

5. Adres e-mail …………………………………………………………………..…...….

l.p. Spis ponumerowanych fotografii Imię nazwisko użyczającego fotografię
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    

Podkategorie